Навчальні матеріали .ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОФЕСІЙ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ У ВИШАХ
ПРОФЕСІЇ ТЕСТУ «ПРОФОРІЄНТАТОР-UA»
НАЙМЕНУВАННЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ/ОПИС
 • Архітектор, промисловий дизайн
 • Експертиза управління нерухомістю
 • Інженер – будівельник
 • Інженер-проектувальник Ріелтор
Архітектура та будівництво
Архітектура та містобудування
Архітектура та містобудування
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Гідротехнічне будівництво
Водна інженерія та водні технології
Будівництво та архітектура
Управління та адміністрування
Будівництво та цивільна інженерія
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Інженер-землевпорядник, геодезист
Архітектура та будівництво
Геодезія  та землеустрій Біологічний факультет
 • Інженер-конструктор
Архітектура та будівництво
Механічна інженерія
Архітектура та містобудування
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Суднобудування
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання
 • Агроном, фермер Агроінженер
Аграрні науки та продовольство
Агрономія
Агроінженерія
Агроном - це найважливіший фахівець сільського господарства. Саме в його завдання входить розробка нових методів підвищення врожайності, культивація видів, освоєння нових, раніше не властивих цій місцевості сільськогосподарських рослин. Агроном - це вчений-селекціонер і бригадир на сільськогосподарських роботах.
 • Географ, метеоролог
Природничі науки
Географія
Економіко-географ - фахівець в області регіональної економіки (просторове розміщення продуктивних сил). Метеоролог - фахівець з фізики земної атмосфери. Синоптик - фахівець з прогнозування погоди. Кліматолог - фахівець з клімату Землі. Геоморфолог - спеціаліст по формах рельєфу. Океанолог - фахівець з природи та фізики вод Світового океану.
Гідролог - фахівець з внутрішніх вод Землі (ріки, озера і т. д.). Картограф - фахівець зі створення карт і атласів. Топограф - фахівець зі створення великомасштабних (високоточних) карт земної поверхні і планів місцевості. Геодезист - спеціаліст за вимірювання форм і розмірів Землі та визначення координат точок на земній поверхні. Фізико-географ - фахівець з формування, сучасного стану та подальшого розвитку земних ландшафтів різного ієрархічного рівня (природні зони, райони і т. д.).
Ґрунтознавець - спеціаліст по різних типах ґрунтів. Гляціолог - фахівець по нівальним (сніго-льодовиковим) областям Землі. Кріолітолог - фахівець з багаторічної мерзлоти. Спелеолог - спеціаліст по печерах та інших пустотах в земному рельєфі. Політико-географ (геополітик) - фахівець з аналізу політичної ситуації в різних країнах і виявленню закономірностей у просторовому розміщенні політичних явищ, наприклад  виборів.
Екіст (соціальний географ) - фахівець по просторовому розміщенню соціальних (громадських) явищ. Демограф - фахівець зі статистики і просторового розміщення населення. Етнолог - фахівець по етносам (народам Землі). Біогеограф (ботанік і зоолог) - фахівець по просторовому розміщенню флори і фауни Землі. Географ-туризмознавець - фахівець з просторових аспектів в туризмі. Країнознавець - фахівець по тій чи іншій країні / регіону світу. Військовий географ - фахівець із застосування просторових особливостей в стратегії і тактиці. Географ - спеціаліст за географічною освітою (педагог) в середній або вищій школі. Еколог - фахівець в області охорони навколишнього середовища.
 • Біохімік, мікробіолог
 • Біолог, ґрунтознавець
Біологія
Біохімія
Молекулярна біологія та біотехнологія
Мікробіологія та вірусологія
Фізіологія і біохімія рослин
Біологічна експертиза
Біоекологія та ботаніка
Зоологія та екологія тварин
Біотехнологічні виробництва
Аквакультура
Сільське господарство
Біотехнологічні виробництва
Біоіндикація (екологічний моніторинг, оцінка якості водних ресурсів та ґрунту - за станом флори)
Консультування з утримання тварин
Харчова промисловість, культивування грибів
Практична медицина та фармація
 • Біоінженер, біоінформатик
Природничі науки
Хімія
Біотехнологія та біоінженерія - міждисциплінарна галузь, яка виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук, тому обравши цю спеціальність ти фактично одержиш три освіти одночасно! Фахівці спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» точно знають, як одержати лікувальні препарати, харчові добавки і біологічно активні речовини, забезпечити сільське господарство бактеріальними добривами, засобами захисту рослин, поновлюваними джерелами енергії, щоб зменшити масштаби забруднення планети різноманітними відходами, працюють над створенням нових організмів методами біоінженерії, моделюють біологічні процеси та створюють ліки методами біоінформатики.
 • Фізик, біофізик
Природничі науки
Фізика та астрономія
Прикладна фізика та наноматеріали
Експериментальна фізика: теоретична ядерна фізика
Експериментальна фізика
Фізика плазми
Прикладна фізика
Медична фізика
Медична радіаційна фізика
Медична біофізика
 • Нанотехнолог
Автоматизація та приладобудування
Мікро- та наносистемна техніка Високі фізичні технології
Фізика живих систем
Фізика новітніх джерел енергії
Розробка, створення електронних схем, заснованих на елементах розміром з молекулу або атом. Розробку роботів (наномашин, нанороботів) розміром з молекулу. А також методи дослідження таких об'єктів. Нанотехнологія - міждисциплінарна область, що знаходиться на стику науки (фундаментальної і прикладної) і техніки. Вчений, який досліджує матеріали на молекулярному і атомарному рівні і створює об'єкти з компонентів, що мають нанорозміри.
 • Інженер – еколог
Природничі науки
Екологія
Несе відповідальність за дотримання природоохоронного законодавства підприємствами, які можуть впливати на навколишнє середовище. Проводить екологічні експертизи, оформлює документацію, складає проекти і плани.
 • Еколог-аналітик
Природничі науки
Екологія
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.
 • Геолог
 • гірничий інженер
Природничі науки
Освіта/Педагогіка
Науки про землю
Професійна освіта (Гірництво) Геофізика
Геохімія, петрологія
Мінералогія
Геоінформатика
Геологія нафти і газу
 • Інженер – хімік
Природничі науки
Хімічна  та біоінженерія
Освіта/Педагогіка
Охорона здоров’я
Хімія
Хімічні технології та інженерія
Загальна хімія та полімерів
Аналітична хімія
Неорганічна хімія
Фармацевтична хімія
Фізична та колоїдна хімія
Біотехнології та біоінженерія
Біомедична інженерія
Середня освіта (Хімія)
Професійна освіта (хімічні технології)
Фармація, промислова фармація
 • Інженер – технолог (поліграфія)
 • Верстальник
 • Друкар
Виробництво та технології
Освіта/Педагогіка
Механічна інженерія
Видавництво та поліграфія
Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)
Галузеве машинобудування
Технології електронних мультимедійних видань
Цифрові технології репродукування
 • Технолог харчової промисловості, біотехнік
Виробництво та технології
Аграрні науки та продовольство
Освіта/Педагогіка
Хімічна та біоінженерія
Харчові технології
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
Професійна освіта (харчові технології)
Хімічні технології та інженерія
Біотехнології та біоінженерія
Біомедична інженерія
Промислова біотехнологія
Молекулярна біотехнологія
Екологічна біотехнологія та біоенергетика
Хімічні основи харчових технологій
Процеси і апарати харчових виробництв
Технологія оздоровчих продуктів
 • Технолог легкої промисловості
Виробництво та технології
Освіта/Педагогіка
Технології легкої промисловості
Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) Конструювання та моделювання швейних виробів
Дизайн та проектування взуття  і галантерейних виробів
 • Інженер – електронник
Електроніка та телекомунікації
Електроніка
Телекомунікації та радіотехніка
Авіоніка
 • Інженер в сфері телекомунікації
Електроніка та телекомунікації
Освіта/Педагогіка
Професійна освіта (електроніка, радіотехніка та телекомунікації)
 • Електрик, електромонтажник
Освіта/Педагогіка
Електроніка та телекомунікація
Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)
Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)
Професійна освіта (зварювання)
Електроніка
Телекомунікації та радіотехніка
Авіоніка
 • Сервісний інженер
За фахом
 • Інженер-енергетик
Електрична інженерія
Освіта/Педагогіка
Електротехніка, електротехніка та  електромеханіка
Енергетичне машинобудування
Теплоенергетика
Атомна енергетика
Гідроенергетика
Професійна освіта (Енергетика)
 • Інженер-металург
Механічна інженерія
Металургія
 • Інженер з охорони праці та техніки безпеки
Освіта/Педагогіка
Професійна освіта (Охорона праці)
 • Інженер з якості
За фахом
Розробляє та підтримує в актуальному стані нормативну документацію. Забезпечує та контролює якість (продукції, процесів) на підприємстві у відповідності до стандартів.
 • Зоолог, кінолог
Ветеринарна медицина
Аграрні науки та продовольство
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Спеціалізовані курси
Зоологія
Ентомологія
Паразитологія
Гельмінтологія
Розведення чистопородних особин з необхідним генотипом.
Підготовка та дресирування собак для певних цілей (порятунок, пошук вибухових і наркотичних речовин, пошукова робота і т.д.).
Інструктаж собаківників з питань породи, утримання і дресирування;
Участь в оглядах, змаганнях і конкурсах
 • Ветеринарний лікар
Ветеринарна медицина
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза
 • Генетик, генетичний консультант
Біологія
Медицина
Селекція і генетика сільськогосподарських культур
Медична генетика
Фармакогенетика
Генотерапія
Геноаналітика
 • Лікар-стоматолог
 • Лікар загальної практики (сімейний лікар)
 • Лікар швидкої та невідкладної медичної допомоги, хірург
 • Лікар внутрішньої медицини
 • Медсестра, медбрат
 • Фармацевт-провізор
 • Косметолог
Охорона здоров’я
Стоматологія
Медицина
Медсестринство
Педіатрія
Медична психологія
Фармація, промислова фармація
Технології медичної діагностики та лікування
Фізична терапія, ерготерапія
Громадське здоров’я
 • Політолог, філософ
Соціальні та поведінкові науки
Гуманітарні науки
Політологія
Філософія
Політичний менеджмент та державне управління
Політичний маркетинг та паблік рилейшенз
Політологія міжнародних відносин
Порівняльна політологія
 • Дипломат (міжнародні відносини)
 • Зв’язки з громадськістю, PR
 • Країнознавство
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародна інформація
Країнознавство
Міжнародні відносини і дипломатія (Країни Близького Сходу)
Міжнародні відносини і дипломатія (Країни Європейського Союзу)
Міжнародні економічні відносини
Зовнішня політика та національна безпека
Міжнародна та європейська безпека
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
Міжнародні відносини і дипломатія
Культурологія країн світу
 • Адвокат
 • Юрист
 • Нотаріус
Право
Міжнародне право
Вирішуючи присвятити себе юриспруденції, ви повинні, перш за все, розуміти, що "юристи" - це не одна професія, це цілий ряд дуже різних професій, кожна з яких має свою специфіку. Професії нотаріусів, суддів і прокурорів, хоча і є юридичними, але настільки специфічні, що про них можна написати окремо. Навіть робота корпоративного юриста всередині компанії, так званого in-house lawyer, і робота юриста з юридичної фірми досить сильно відрізняються. Значну частину робочого часу, вивчають матеріали справ, проекти документів, опрацьовуючи законодавство і судову практику.
 • Менеджер в організації (виробництво, комерційні організації)
 • Проектний менеджер, підприємець
 • Менеджер з туризму та готельно-ресторанного бізнесу
 • Менеджер з продажу
 • Менеджер інтернет-проектів
 • Логіст
 • Event-менеджер
 • Бізнес – тренер
 • Фахівець у галузі державного й муніципального управління
 • Товарознавець, менеджер із закупівель
 • Комерція (торговельна справа)
Управління та адміністрування
Міжнародні відносини Соціальні та поведінкові науки
Сфера обслуговування
Освіта/Педагогіка
Облік та оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Міжнародні економічні відносини
Економіка
Готельно-ресторанна справа
Професійна освіта (товарознавство)
Менеджмент соціокультурної діяльності
Публічне управління та адміністрування
Економіка та управління бізнесом
Ділове адміністрування
Логістика
Економіка та управління організаціями
Менеджмент туризму та готельного бізнесу
Менеджмент курортної сфери
Екологічний менеджмент
Менеджмент безпеки
Аграрний менеджмент
Будівельний менеджмент
Медичний та фармацевтичний менеджмент
Промисловий менеджмент
Менеджмент охоронної діяльності
Менеджмент підприємницької діяльності
Менеджмент землевпорядкування та кадастру
Транспортний менеджмент та логістика
Менеджмент митної справи
Менеджмент організацій місцевого самоврядування
Менеджмент харчових технологій
Менеджмент спортивного  туризму
Менеджмент громадського харчування
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Управління міжнародним бізнесом
Менеджмент міжнародної торгівлі
Менеджмент міжнародного туризму
Менеджмент регіонального і державного управління
 • Менеджер з персоналу
Економіка та підприємництво
Економіка та управління персоналом у медичних та фармацевтичних установах
Економіка та управління персоналом у будівельних організаціях
Економіка та управління персоналом у промисловості
Економіка та управління персоналом
 • Економіст
 • Бухгалтер
 • Аудитор
 • Працівник банку
 • Фінансовий аналітик
 • Податковий інспектор
Управління та адміністрування
Економіка та підприємництво
Облік та оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінансовий менеджмент
Міжнародна економіка та фінанси
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини
Міжнародна економіка та банківська справа
Облік аналіз і аудит: у сільськогосподарському господарстві, зовнішньоекономічної діяльності, бюджетних установах, комерційних банках і страхових компаніях, в галузях народного господарства, туристичного і готельного бізнесу, транспортної галузі і логістики, в аграрному секторі.
Облік, контроль і ревізія
Експертиза, оцінка і облік нерухомого майна
Обліково-фінансові процеси
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління бізнесом за результатами обліково-фінансових процесів
Стратегічний аудит основних напрямів соціально-економічного розвитку на макроекономічних та регіональних рівнях
Оціночна діяльність у сфері бізнесу
 • Бренд-менеджер
 • Маркетолог
 • Менеджер з реклами
Управління та адміністрування
Маркетинг
Міжнародний бізнес та маркетинг
Міжнародний маркетинг та реклама
Транспортний маркетинг
Електронний маркетинг
Екологічний маркетинг
Маркетинг харчових технологій
Аграрний маркетинг
Будівельний маркетинг
Маркетинг мас-медіа та Видавничо-поліграфічної справи
Маркетинг друкованої продукції
Маркетинг медицини та фармації
Промисловий маркетинг
Торгівельний маркетинг
Маркетинг книгорозповсюдження
Маркетинг спортивного туризму
Транспортний маркетинг та логістика
Маркетинг охоронної діяльності
Енергетичний маркетинг
Маркетинг зеленого туризму
Маркетинг страхової справи
Маркетинг послуг
Маркетинг банківської установи
Маркетинг в міжнародному бізнесі
Маркетинг в туризмі та готельному бізнесі
Спортивний маркетинг
Промисловий маркетинг на міжнародному ринку
Цільовий маркетинг на вітчизняному та зарубіжному ринках
Маркетингове ціноутворення на міжнародному ринку
Маркетинг соціально-культурного середовища
Планування маркетингової діяльності
Маркетинг збутової діяльності
Маркетинг територій
 • Документознавець
 • Секретар-референт
Освіта/Педагогіка
Професійна освіта (документознавство)
Спеціалізовані курси
 • Соціолог-статист
Соціальна та поведінкові науки
Соціологія
Соціологія управління та паблік рилейшенз
Соціологія міжнародних відносин
Соціологія масових комунікацій та журналістика
Електоральна соціологія
Екологічна соціологія
Соціологія державного та місцевого самоврядування
Соціально-психологічне консультування
 • Математик
 • Програміст
 • Проектувальник інтерфейсів, фахівець з юзабіліті (usability)
 • Системний адміністратор
 • Системний аналітик
 • Тестувальник програмного забезпечення
 • Бізнес–інформатика
 • Інформатика в гуманітарних сферах
 • Інформаційні системи в економічній сфері
 • Фахівець з автоматизації технологічних процесів Веб-дизайн, комп’ютерна графіка
 • Графічний дизайн, анімація
 • Дизайнер – макетник
Соціальні науки
Інформаційні системи та технології
Математика
Статистика
Прикладна математика
Менеджмент
Економічна кібернетика
Економіка підприємства
Соціально-економічна статистика
Інформаційні технології
Автоматизація та приладобудування
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Програмна інженерія
Системний аналіз
Кібербезпека
Інформаційні технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Мікро- і наносистемна техніка
Середня освіта  (Інформатика) Образотворче мистецтво
Спеціалізовані курси
Прикладне програмування (інтегровано з системою Microsoft)
Аналітик комп’ютерних систем
Мережеві технології та системне адміністрування (інтегровано з системою Microsoft та Cisco)
Системний аналіз
Web-програмування: розробка сайтів (інтегровано з програмою Microsoft та Autodesk)
Дизайн друкованої продукції
Макетник
 • Бармен, стюардеса, офіціант
Освіта/педагогіка
Професійна освіта (Сфера обслуговування)
Спеціалізовані курси
 • Повар-кондитер
Професійна освіта
 • Дошкільний педагог, гувернер
 • Педагог (гуманітарні науки)
 • Педагог (фізика/математика)
 • Логопед
Освіта/Педагогіка
Дошкільна освіта
Освіта/педагогіка
Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
 • Тренер-викладач зі спорту
 • Інструктор з туризму
Освіта/Педагогіка
Середня освіта (Фізична культура)
Фізична культура і спорт
Спеціалізовані курси
Сфера обслуговування
 • Дефектолог, фахівець у галузі спеціальної психології
Соціальні та
поведінкові науки
Охорона здоров’я
Психологія
Медична психологія
Спеціальна освіта
 • Соціальний працівник
Соціальна робота
Соціальне забезпечення
Спеціалізовані курси
Соціально-педагогічна діяльність та соціальна реабілітація
Соціально-правова робота
Менеджмент у соціальній сфері
 • Психолог-консультант
Соціальні та поведінкові науки
Психологія
Практична психологія
Медична психологія
Психологія державного управління
 • Історик (мистецтвознавець, культуролог)
Гуманітарні науки
Освіта/Педагогіка
Релігієзнавство
Історія та археологія
Філософія
 • Перекладач-філолог
 • Гід-екскурсовод-перекладач
 • Копірайтер
 • Коректор
 • Сценарист
Гуманітарні науки
Освіта/педагогіка
Журналістика
Середня освіта
Філологія
Релігієзнавство
Філософія
Культурологія
Історія та археологія
Журналістика
Українська мова і література
Англійська мова, французька, іспанська та інші.
Польська мова і література
Германські мови та література
Прикладна лінгвістика
Українська мова і література
Польська мова і література
Германські мови та література
Літературна творчість (редактор текстів)
 • Редактор
 • Журналіст
Журналістика та соціальна комунікація
Журналістика
Кореспондент іноземного видання
Контент-менеджер
Копірайтер
Власний кореспондент
Спеціальний кореспондент
Літературний співробітник
Міжнародний оглядач
Політичний оглядач
Працівник відділу зв’язків з громадськістю
Працівник відділу реклами
Прес-секретар
Відповідальний редактор
Редактор інтернет-видання
Літературний редактор
Науковий редактор
Редактор студії
Редактор телепрограм
Технічний редактор
Художній редактор
Редактор-перекладач
Тележурналіст
Радіожурналіст
Телеведучій
Член головної редакції
державний службовець у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення
Член редакційної колег
 • Телерадіоведучий
Журналістика
Гуманітарні науки
Культура і мистецтво
Спеціалізовані курси
Журналістика
Філологія
Сценічне мистецтво
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Спеціалізовані курси
 • Актор (театру/опери/балету)
Культура і мистецтво Спеціалізовані курси
Хореографія
Сценічне мистецтво
Музичне мистецтво
Спеціалізовані курси
 • Продюсер
Культура і мистецтво
Журналістика
Менеджмент соціокультурної діяльності
Медіапродюсування
Спеціалізовані курси
 • Режисер
Культура і мистецтво
Хореографія
Музичне мистецтво
Сценічне мистецтво
Сценарна майстерність і режисура кіно
Спеціалізовані курси
 • Звукорежисер
Культура і мистецтво
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Звукорежисура
 • Фотограф, відеооператор
Культура і мистецтво
Спеціалізовані курси
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Кіно- телеоператорство
Спеціалізовані курси
 • Декоратор-дизайнер, модельєр, дизайнер інтер’єру
 • Ландшафтний дизайнер
 • Флорист (декоратор-квіткар)
Культура і мистецтво
Спеціалізовані курси
Дизайн ( графічний дизайн, дизайн одягу (взуття), дизайн середовища, промисловий дизайн)
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізовані курси
 • Стиліст-іміджмейкер
Спеціалізовані курси
 • Ювелір
Культура і мистецтво
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «дизайн одягу (взуття), «Дизайн середовища», Промисловий дизайн)
Художнє та ювелірне литво
Комп’ютеризовані процеси лиття
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів
 • Машиніст електропоїзда
Професійна освіта
Залізничний транспорт
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Авіадиспетчер
Механічна інженерія
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 • Авіаційний технік, судноремонтник, механік з ремонту транспорту
 • Механік автосервісу
Транспорт
Механічна інженерія
Річковий та морський транспорт
Авіаційний транспорт
Залізничний транспорт
Морський та річковий транспорт Транспортні технології (за видами транспорту)Автомобільний транспорт Прикладна механіка
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Суднобудування
Металургія
 • Пілот, штурман, судноводій
Транспорт
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Річковий та морський транспорт
 • Військовослужбовець
 • Спецназ (ЗМОП)
 • Рятівник МНС Силові структури
 • Митник
Цивільна безпека
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону.
Право
Пожежна безпека
Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Державна безпека
Безпека державного контролю
Військове управління (за видами збройних сил)
Забезпечення військ (сил)
Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
 • Слідчий правоохоронна діяльність
Право
Помічник приватного детектива
Безпека діяльності організацій та установНемає коментарів:

Дописати коментар